Regulamin sklepu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez DIGITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (zwaną dalej Digitex) z siedzibą w Sopocie przy ul. Platanowej 2,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660257, nr NIP 5851476863, nr Regon 366410177.

2. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) służy prezentacji produktów Digitex oraz zaproszeniu zainteresowanych osób do zawierania umów sprzedaży tych towarów. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej sklep.digitex.pl  (sprzedaż internetowa).

3. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, iż do Umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Sprzedaż prowadzona jest przy zastosowaniu stawki podstawowej VAT w wysokości 23%.

5. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i dla każdego towaru prezentowane w wielkościach netto i brutto (przy zastosowaniu stawki VAT 23%).

6. Cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

7. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na stronie internetowej  Sklepu mają charakter poglądowy i mogą w niewielkim stopniu różnić się od ich rzeczywistych właściwości i wyglądu. Zastrzeżenia te nie dotyczą specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

ZAMÓWIENIA

8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem że Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w następnym  dniu roboczym. Usługi Sklepu mogą być niedostępne ze względu na okresową konserwację strony internetowej oraz w razie jej awarii.

9. Zamówienie w Sklepie można złożyć w następujący sposób:

1) poprzez konto założone przez użytkownika Sklepu po zarejestrowaniu (pozwala to na przeglądanie dokonanych zakupów, sprawdzanie statusu złożonych zamówień oraz przyspieszenie składania kolejnych,
2) bez konieczności rejestrowania a wyłącznie po zdalnym wypełnieniu formularza elektronicznego, pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

10. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towar, formę płatności oraz miejsce dostawy. Zaznaczenie opcji „Zamawiam” równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia, i do tego momentu możliwa jest jego modyfikacja/korygowanie błędów.

11. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia do Sklepu.

12. Jeżeli realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sklep bez zbędnej zwłoki:

1) poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), lub

2) zaproponuje Klientowi realizację części Zamówienia, dając mu jednocześnie możliwość rezygnacji z całości. Nie skorzystanie z prawa do rezygnacji z całości w terminie 3 dni (w formie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną) oznacza dokonanie zakupu dostępnego asortymentu.

13. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Realizacja Zamówienia może być uzależniona od dokonania wcześniejszej zapłaty za Towar, zgodnie z warunkami określonym w pkt. 17 poniżej.

14. Wybierając stawkę 8% podatku VAT Klient musi potwierdzić, że zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) towar przeznaczony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej i jest wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, poprzez dosłanie w terminie 7 dni opieczętowanego i podpisanego wydruku Zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym wpływ Zamówienia do Sklepu. W przypadku braku takiego potwierdzenia, sprzedaż zostanie dokonana ze stawką podatku w wysokości 23%.

15. Należność za zamówiony Towar Klient może uregulować zgodnie z formą płatności wybraną w toku składania Zamówienia:
- przy odbiorze Towaru, z zastrzeżeniem pkt 16,
- przedpłatą na konto, z zastrzeżeniem pkt 17,
- przelewem z odroczonym terminem płatności 21 dni (dotyczy  wyłącznie podmiotów o których mowa w pkt. 4 oraz jednostek administracji publicznej).

16. W razie płatności przy odbiorze Klient reguluje należność gotówką w chwili dostarczenia Towaru. Ten sposób płatności jest dostępny tylko dla Zamówień nie przekraczających wartości 5000 zł brutto i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 5 zł, wskazanej również w zakładce „koszty wysyłki”.

17. W razie wybrania przez Klienta przedpłaty jako formy płatności, należne wynagrodzenie powinno być przekazane na rachunek bankowy Sklepu Kredyt Bank SA O/Sopot 37 1090 1098 0000 0001 3398 3263 w terminie 5 dni od zawarcia Umowy sprzedaży (na poleceniu przelewu należy podać numer Zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji). Brak zapłaty we wskazanym terminie upoważnia Sklep do uznania Zamówienia za anulowane, bez jakichkolwiek roszczeń po stronie Klienta.

DOSTAWA TOWARU

18. Termin realizacji Zamówienia podawany w Sklepie ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec wydłużeniu w zależności od ilości i wielkości innych napływających do Sklepu Zamówień. Realizacja Zamówienia może być również uzależniona od dokonania zapłaty za Towar (zgodnie z pkt 17).

19. Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest za dodatkową odpłatnością (zgodnie z pkt 20 poniżej), za pośrednictwem firmy kurierskiej. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

20. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu i są ustalane w zależności od wagi i wymiarów przesyłki, zgodnie z zasadami określonymi w zakładce „koszty wysyłki”. W przypadku gdy koszt przesyłki przekracza 19zł, klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową i będzie miał możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

GWARANCJA

21. Sprzedawany Towar objęty jest gwarancją producenta, udzielaną na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

22. Jeżeli Towar oznaczony jest na stronie internetowej Sklepu  klauzulą  "Wymaga instalacji przez autoryzowanego instalatora", warunkiem udzielenia i obowiązywania gwarancji jest instalacja produktu przez autoryzowanego instalatora,  potwierdzona jego oznaczeniem i podpisem na karcie gwarancyjnej produktu. Brak takiego potwierdzenia na karcie gwarancyjnej może być powodem odrzucenia zgłoszenia gwarancyjnego. Aktualny wykaz autoryzowanych instalatorów znajduje się na stronie internetowej www.digitex.pl.

23. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

24. Gwarancja nie obejmuje m.in. uszkodzeń lub nieprawidłowego działania Towaru spowodowanego przez:

• użycie produktu w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub użycie go w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta,
• niewłaściwe użycie, celowe zniszczenie lub uszkodzenie produktu,
• działanie Siły Wyższej. (przez działanie Siły Wyższej uznaje się między innymi: pożary, powodzie, eksplozje, trzęsienia ziemi, katastrofy),
• nie zaakceptowane przez Producenta: zmianę konstrukcyjną, samodzielną naprawę, testowanie wykraczające poza normalną eksploatację, połączenie produktu z innym urządzeniem, użycie niewłaściwych części zamiennych,
• nieprawidłową instalację, nieprawidłowe uruchomienie urządzeń przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami Producenta lub instrukcjami załączonymi do produktu oraz wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej urządzenia,
• awarię innych urządzeń, użytych przez Klienta, a które nie zostały dostarczone przez Sprzedającego,
• niespełnienie przez Klienta podanych przez Producenta warunków technicznych lub innych wskazówek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania produktu.

25. Towar można uznać za uszkodzony jeżeli nie funkcjonuje poprawnie w związku z użyciem podczas produkcji nieprawidłowych materiałów lub jego niestarannym wykonaniem. Urządzenia nie będą uznawane za uszkodzone jeżeli ich nieprawidłowe działanie jest spowodowane anomaliami lub zmianami w transmisji.

26. W przypadku ujawnienia się uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy zakupionego Towaru Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt do  autoryzowanego serwisu producenta, zgodnie z informacją zawartą w karcie gwarancyjnej produktu.

27. Koszty przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do  serwisu ponoszone są według zasad określonych w karcie gwarancyjnej Towaru.

POZOSTAŁE

28. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.

29. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

31. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące realizacji dostaw zakupionych Towarów oraz sposobu kalkulacji kosztów wysyłek zawarte są w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej Sklepu.

32. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia.

33. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 luty 2017 r. i ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych od dnia 1 luty 2017 r.

Koszyk

Brak produktów.

Strefa klienta